Potrzebuję pełnomocnika w konkretnej sprawie

Jesteś stroną w konkretnej sprawie? Chcesz odzyskać swoje pieniądze? Przeprowadzić postępowanie spadkowe, sprawę rozwodową czy zniesienie współwłasności nieruchomości? Pomoc prawną uzyskasz w każdej sprawie i na każdym jej etapie. Skontaktuj się z kancelarią telefonicznie bądź mailowo i umów na darmową konsultację w swojej sprawie. Uzyskasz wycenę i zdecydujesz.

Pierwszą konsultację masz za darmo.

Kancelaria zajmuje się następującymi rodzajami spraw:

    1. Prawo rodzinne i opiekuńcze:
     • unieważnienie małżeństwa,
     • separacja,
     • rozwód,
     • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
     • podział majątku wspólnego,
     • alimenty,
     • sądowe ustalenie ojcostwa,
     • powództwo o zaprzeczenie ojcostwa,
     • powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa,
     • przysposobienie,
     • opieka,
     • kuratela,
     • ubezwłasnowolnienie,
    2. Prawo spadkowe:
     • zachowek,
     • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
     • wyłączenie od dziedziczenia,
     • zobowiązanie do wykonania zapisu,
     • zobowiązanie do wykonania polecenia,
     • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
     • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom,
     • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
     • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
     • uzupełnienie stwierdzenia nabycia spadku,
     • zmiana stwierdzenia nabycia spadku,
     • dział spadku,
     • dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego,
     • zabezpieczenie spadku,
     • spis inwentarza,
     • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
     • ustanowienie kuratora spadku,
     • odrzucenie spadku,
     • zwolnienie wykonawcy testamentu,
     • podatek od spadków i darowizn, w tym reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym;
    3. Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego:
     • pozwy o zapłatę i windykacja należności,
     • ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
     • przygotowanie projektów umów i ogólnych warunków umów,
     • rozwiązywanie umów,
     • udział w negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
     • sprawy własności, posiadania i ich naruszenia,
     • sprawy wieczystoksięgowe,
     • sprawy lokalowe, obrona praw najemców i lokatorów (np. o eksmisję),
     • błędy w sztuce medycznej,
     • sprawy konsumenckie – reklamacje, odszkodowania,
     • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
     • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
     • sprawy naruszenie dóbr osobistych;
    4. Prawo gospodarcze i handlowe:
     • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
     • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy)
     • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek)
     • przekształcanie i likwidacja spółek,
     • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
     • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
     • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym;
    5. Prawo administracyjne i podatkowe:
     • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne,

     • zaskarżanie decyzji administracyjnych,

     • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym;
    6. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
     • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,
     • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
     • sprawy o przywrócenie do pracy,
     • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,
     • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
     • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,
     • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS.